Øvrig information Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamling 2014

Torsdag den 13. marts 2014 blev der afholdt generalforsamling i Egedal Lærerkreds. Her kan du læse referatet, vedtagne udtalelser og vedtægtsændringer.
 

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

torsdag den 13. marts 2014 kl. 17.00

på Maglehøjskolen, Skelbækvej 8, 3650 Ølstykke.

 

1.                          Valg af dirigent

 Karen Andersen, konsulent i DLF, blev valgt
 

2.                          Fastlæggelse af forretningsorden

                       Den foreslåede forretningsorden blev vedtaget.


3.                          Valg af referent

 

                       Thomas Ipsen blev valgt som referent.

 

4.                          Valg af stemmetællere

                              

                                   Der blev udvalgt 5 personer, som stillede sig til rådighed.

 

5.                          Beretning

                                

                                   Følgende udtalelser blev fremlagt under beretningen.

                                    Udtalelse om inklusion

                                   Udtalelse der opfordrer kommunen til at indgå aftaler.

                                   Udtalelse om IT situationen.

                                   Udtalelse, om forventningerne til etablering af arbejdspladser

                                   på skolerne.

                                    Følgende punkter blev berørt under beretningen.

                                   DLF’s strategi

                                   Arbejdspladser

                                   Skolestruktur

                                   Skolereform

                                   OK 15

                                   Inklusion

                                   IT situationen

                                                                     
Beretningen blev godkendt 6.                          Vedtægtsændringer

                
                                   Tilføjelse til vedtægternes § 12 om valg af TR blev vedtaget.


 

7.                          Regnskaber

a.     Driftsregnskab

b.     Regnskab for Aktivitetsfonden

c.      Regnskab for Særlig Udlagt Fond                                    Regnskabet blev gennemgået og derefter godkendt.

 8.                          Indkomne forslag.


 

1.     Forslag til forbrug af midler fra Aktivitetsfonden.

Generalforsamlingen bemyndiger KS til at bruge op til 50.000 kr. til følgende:

-         Medlemsarrangementer

Forslaget blev vedtaget

 

2.     Fastsættelse af honorar.

Principperne for honorering af FU- medlemmer ændres, så man vender tilbage til ordningen fra før 1. april 2010. Forslaget blev godkendt

            

9.                          Budget og fastsættelse af kredskontingent


                                   Budgettet blev fremlagt og taget til efterretning.                                                 Kontingentsatser som foreslået af kredsstyrelsen.
 10.                    Valg

Kredsstyrelsen, Egedal Lærerkreds, indstiller følgende til valg:

 

De opstillede blev valgt uden modkandidater. 

Kongresdelegerede

Steen Herløv Madsen                                    Valgt

Grethe Toftegaard                                         Valgt                                          

1.     suppleant for kongresdelegeret:

Henning Gebauer                                          Valgt

2.     suppleant for kongresdelegeret

Thomas Ipsen                                               Valgt                                    Formand

                                   Steen Herløv Madsen                                    Valgt                                                                                               

                                   Faglige sekretærer

                                   Thomas Ipsen                                               Valgt

                                   Grethe Toftegaard                                         Valgt

                

Suppleanter for faglige sekretærer

                                   1. suppleant Heidi Volder                             Valgt        

2. suppleant Christina Tolster                      Valgt


 

                                   Kasserer

                                   Henning Gebauer                                          Valgt

                                                                    

                                   Næstformand

                                   Grethe Toftegaard                                         Valgt                                    Kritiske revisorer

                                   Kenneth Mandrup                                         Valgt

                                   Jens Holst                                                     Valgt


 

                                   Kritisk revisorsuppleant

                                   Peder Henriksen                                            Valgt


 

11.                               Eventuelt

                                   
 En opfordring fra salen til at tage et tema op på generalforsamlingerne

Grethe Toftegård takkede formanden, Steen Herløv Madsen for det store og dygtige arbejde han har udført under svære betingelser i det forløbne år.

Steen sluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten.