Retningslinjer for valg af TR

Formalia om valg til de to poster

Her DLFs retningslinjer for valg af TR:

Valg af tillidsrepræsentant

Betingelser for valg af TR
Det er medlemsberettigede på den enkelte skole/institution, der vælger TR. Der kan vælges 1 TR pr. overenskomstgruppe på tjenestestedet, hvis antallet af medarbejdere i gruppen er 5 eller flere. Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden betydning. Der kan vælges mere end 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis medarbejdere og ledelse er enige om det.

På skoler/institutioner, hvor der er færre ansatte end 5, kan der vælges en TR, hvis kreds og kommune er enige i dette. I modsat fald kan der vælges en kontaktperson.

Valgfællesskab og valgforbund
Hvis der på tjenestestedet er færre end 5 medarbejdere i en overenskomstgruppe, kan den/de pågældende udgøre et valgfællesskab sammen med en tilsvarende gruppe på et andet tjenestested i regionen/kommunen. Efter aftale mellem kreds, anden organisation og region/kommune kan to eller flere overenskomstgrupper på tjenestestedet indgå valgforbund, så de tilsammen kan vælge en TR, der repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Foreningen kan ikke normalt anbefale denne løsning, da en TR for flere medlemsgrupper bl.a. vil mangle forudsætninger for at yde et kvalificeret arbejde for alle medlemsgrupper.

Stemmeret og valgbarhed
TR vælges blandt de medlemmer (fraktion 1 og 2), der er på tjenestestedet. TR skal være medlem af foreningen. Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til regionen/kommunen. 

TR skal efter valget hurtigst muligt underrette kredsen.

Valghandlingen
Kredsstyrelsen skal sørge for, at der vælges TR og TR-suppleant på tjenestestederne. Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget. Det vil være hensigtsmæssigt, at valget afvikles i tilknytning til et medlemsmøde/møde i den faglige klub.

Kredsstyrelsen kan fastsætte regler for valget. Hvis kredsstyrelsen ikke har fastsat regler for valget, anvendes følgende retningslinjer:

  • Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning.
  • Er der flere kandidater, foretages der skriftlig afstemning.
  • Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede (= flertal af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med), er pågældende valgt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  • Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, foretages ny afstemning.
  • Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der kun stemmer på én kandidat, er denne valgt.
  • Bringer anden afstemning ingen afgørelse, foretages der en tredje afstemning mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer (bundet omvalg). Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, på hvilke to, der skal stemmes ved tredje afstemning.
  • Ved tredje afstemning er den, der opnår flest af de afgivne stemmer, valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Kredsen godkender valget og anmelder det skriftligt over for regionen/kommunen. Fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren er bekendt med valget, træder TR-beskyttelsen i kraft.

I henhold til TR-aftalen tilstræbes en valgperiode på mindst 2 år. Valgperioden fastlægges ligesom valgterminen af kredsstyrelsen i henhold til foreningens vedtægter.

Valg i valgperioden, herunder mistillidsvotum
Hvis TR træder varigt tilbage som følge af afsked, ny stilling mv. foretages der nyvalg. Hvis TR afgår som følge af et mistillidsvotum, vedtaget i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11, stk. 3, afholdes umiddelbart derefter valg af TR. Valget foretages efter samme retningslinjer som ved ordinært valg af TR, dvs. at det er de samme stemmeberettigede medlemmer, der har stemmeret til valg af TR, som også har stemmeret til et mistillidsvotum. Nyvalg i valgperioden – også i forbindelse med et mistillidsvotum - gælder normalt til udløbet af den fastsatte valgperiode.

TR-suppleanten
Samtidig med valg af TR, vælges en suppleant. Det sker efter samme retningslinier og på samme vilkår som ved valg af TR.

TR og fælles skoleledelse
På de skoler/institutioner, hvor ledelsen er organiseret som fælles skoleledelse, er det foreningens opfattelse, at der på hver afdeling kan vælges TR m.fl., hvis de almindelige betingelser for valg af TR i øvrigt er opfyldt. Endvidere kan der vælges mere end 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis medarbejdere og ledelse er enige herom. Der er også særlig grund til at se på TR's vilkår, når skolen/institutionen er placeret på forskellige geografiske lokaliteter.